Diyetisyen BÜŞRA TEZGEL BESLENME VE DİYET KLİNİĞİ  ; ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md-10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla danışanların KVKK’dan kaynaklanan hakları ve uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır..

 1. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

 KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Özel nitelikli kişisel veri “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Danışanların onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;

 • Kimlik; Ad-soyad, T.C kimlik numarası, pasaport numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, imza, anne adı, baba adı, uyruk, eski kimlik kullanan hastalar bakımından cilt no, aile sıra no, doğum yeri
 • İletişim; telefon, adres, e-posta adresi
 • Sağlık verisi; Sağlık bilgileri, tanı, teşhis, ilaç bilgisi, psikolojik tespitler, ameliyat türü, alkol kullanımı, alerji bilgisi, anestezi bilgileri, tansiyon ve diğer ölçümler, hasta değerlendirme sorularına verilen cevaplar, geçmiş sonuçlar, epikriz raporu, tanı-tetkik raporları, kilo-boy bilgisi
 • Görsel ve işitsel kayıtlar; fotoğraf, kamera kayıtları (fiziksel mekan güvenliği kapsamı dışındaki kamera kayıtları), ses kaydı, telefon görüşmeleri
 • Fiziksel mekan güvenliği verisi; Kapalı devre kamera sistemleriyle alınan kamera kayıtları,
 • Finans verisi; Ödeme bilgisi, kredi kartı bilgisi (ilk ve son 4 hanesi), banka hesap bilgisi, alacak-borç bakiyesi, mutabakat bilgisi, fatura – fiş bilgisi,
 • Genetik veri; alınan doku/numune

verilerini ifade etmektedir.

Aydınlatma metninin devamında ifa edilen hizmetler sırasında işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Danışanlarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde fiziksel ve dijital ortamlarda muhafaza etmekteyiz.

 • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir?

Diyetisyen Büşra Tezgel Beslenme ve Diyet Kliniği veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde işlenmektedir.

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Danışan dosyalarının oluşturulması
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin sözleşmeye uygun yürütülmesi
 • Aldığınız hizmetlerin karşılığı olarak faturalandırma sürecinde finans ve muhasebe faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Danışan memnuniyeti ve randevu oluşturma süreçlerinde sonrasında randevu hatırlatmak için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Danışan  hakları sürecinin yönetilmesi
 • Danışan talep ve şikayetlerinin takip edilmesi
 • Danışan  memnuniyetinin sağlanması
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Danışan  memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Açık rıza alınması halinde sosyal medya aracılığıyla reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi ve yöntemi nedir?

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça ön görülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri sorumlusu sıfatıyla Diyetisyen Büşra TEZGEL Beslenme ve Diyet Kliniği ‘nin  meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ve tarafınızca verilecek açık rızaya istinaden kişisel verileriniz sizin tarafınızdan sağlanan ve imzalanan tüm bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, muayene sırasında tarafınızdan sözlü olarak beyan etmenizle, sosyal medya hesaplarına doğrudan attığınız mesaj içerikleriyle, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarından gelen e-postalar aracılığıyla, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, klinik binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

 • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kimlere aktarılmaktadır?

Elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK’da Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, , Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca belirtilen amaçla sınırlı olan kişisel verileriniz yeterli önlemleri almak kaydıyla;

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kamu kurumlarına bilgi verilmesi amacıyla kimlik bildirim sistemi aracılığıyla
 • Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla denetim firmalarıyla,
 • Düzenleyici ve denetletici kurumlarla, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesiyle,
 • Mevzuatta kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdari Başkanlığı ve Vergi Daireleriyle

paylaşılmaktadır.

 • Kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebileceği durumlar nelerdir?

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Buhara’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verilerinizin toplanmasındaki yasal dayanağı nelerdir ve ne kadar süre saklanmaktadır?

Mevzuat kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Buhara bahsi geçen kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlemektedir.

 • KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Diyetisyen Büşra Tezgel Beslenme ve Diyet Kliniği’ne yazılı olarak başvurmanız halinde talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak verilecektir.

Başvurunuzu açık,anlaşılır,bir şekilde, ve kimlik adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek , yazılı ıslak imzalı olarak elden postayla ya da noter kanalıyla Diyetisyen Büşra Tezgel Beslenme ve Diyet kliniği “Kılıçdede, Burçak, Yunus Emre Sk. D:apartmanı.No:38, 55060 İlkadım/Samsun “ adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri

Adres:  Kılıçdede, Burçak, Yunus Emre Sk. D:apartmanı.No:38, 55060 İlkadım/Samsun

E-posta: dyt.busratezgel@gmail.com